Click to learn more 👇

സ്വന്തമായി വീടില്ലേ, വിഷമിക്കേണ്ട; കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതിയുണ്ട്; ഓണ്‍ലൈനായി എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം


 

സാമ്ബത്തികമായി ദുർബലമായ നിരവധി ജനങ്ങള്‍ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട്. അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങള്‍ ഉയർത്തുന്നതിനായി നിരവധി പദ്ധതികള്‍ കേന്ദ്രസർക്കാറും സംസ്ഥാന സർക്കാറും നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്.

അതില്‍ കേന്ദ്രസർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതികളിലൊന്നാണ് പ്രധാന മന്ത്രി ആവാസ് യോജന. എന്താണ് പ്രധാന മന്ത്രി ആവാസ് യോജന പദ്ധതിയെന്നും ആർക്കാണ് പദ്ധതി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുകയെന്നും എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാമെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം.


പ്രധാന മന്ത്രി ആവാസ് യോജന( പിഎംഎവൈ )


സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കും മിതമായ നിരക്കില്‍ ഭവനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് പ്രധാൻ മന്ത്രി ആവാസ് യോജന പദ്ധതി. 2015ല്‍ ആരംഭിച്ച പിഎംഎവൈ ഘട്ടം ഘട്ടമായാണ് രാജ്യത്തുടനീളം നടപ്പിലാക്കുന്നത്. പദ്ധതി ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട്. നഗര-ഗ്രാമീണ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും കൈയെത്തും ദൂരത്ത് സ്വന്തമായി ഒരു വീട് എന്ന സ്വപ്നങ്ങള്‍ സഫലമാക്കാം പദ്ധതിയിലൂടെ സാധിക്കും.

പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍


സാമ്ബത്തിക സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയില്‍ എല്ലാ ആളുകള്‍ക്കും വീട് നിർമ്മിച്ച്‌ നല്‍കുക എന്നതാണ് പ്രധാന മന്ത്രി ആവാസ് യോജനയുടെ ലക്ഷ്യം. ഒമ്ബത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 305 നഗരങ്ങളും പട്ടണങ്ങളും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ഈ പദ്ധതി നഗര, ഗ്രാമ പ്രദേശങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള എല്ലാ കുടുംബങ്ങള്‍ക്കും വീട്, വാടക താമസസ്ഥലത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുക, മൊത്തത്തിലുള്ള ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തുക എന്നിവയാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ ലക്ഷ്യം.

യോഗ്യതകള്‍ എന്തെല്ലാം


പ്രധാന മന്ത്രി ആവാസ് യോജനയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ ഏറ്റവും അർഹതയുള്ളവരില്‍ എത്തുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രത്യേക യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപേക്ഷകർ 70 വയസ്സില്‍ താഴെയുള്ളവരും അവരുടെ പേരിലോ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പേരിലോ സ്വന്തമായി വീടോ ഫ്‌ളാറ്റോ ഉണ്ടാകരുത്. കൂടാതെ, അപേക്ഷകർ മുമ്ബ് ഒരു വീട് വാങ്ങുന്നതിന് സർക്കാർ സഹായമൊന്നും നേടിയിരിക്കരുത്. 


സ്ത്രീകളുടെ വീടുകളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം, ലിംഗസമത്വം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, വീടുകളില്‍ സ്ത്രീകളെ ശാക്തീകരിക്കല്‍ എന്നിവയ്ക്ക് ഊന്നല്‍ നല്‍കുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി. സ്ത്രീ അംഗങ്ങളില്ലാത്ത കുടുംബങ്ങളില്‍, സ്വത്ത് പുരുഷ അംഗങ്ങളുടെ പേരിലാകാം.

അപേക്ഷകരെ അവരുടെ വാർഷിക വരുമാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നാല് സാമ്ബത്തിക ഗ്രൂപ്പുകളായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.


1. സാമ്ബത്തികമായി ദുർബലരായ വിഭാഗം (EWS): വാർഷിക വരുമാനം 3 ലക്ഷം രൂപയില്‍ താഴെ.


2. ലോ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പ് (LIG): 3 ലക്ഷം മുതല്‍ 6 ലക്ഷം രൂപ വരെ വാർഷിക വരുമാനം.


3. ഇടത്തരം വരുമാന ഗ്രൂപ്പ്-1 (MIG-I): വാർഷിക വരുമാനം 6 ലക്ഷം മുതല്‍ 12 ലക്ഷം രൂപ വരെ.


4. ഇടത്തരം വരുമാന ഗ്രൂപ്പ്-2 (MIG-II): വാർഷിക വരുമാനം 12 ലക്ഷം മുതല്‍ 18 ലക്ഷം രൂപ വരെ.

പദ്ധതി പ്രാഥമികമായി സാമ്ബത്തികമായി ദുർബലരായ വിഭാഗം, ലോ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പ് എന്നീ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് പുതിയ വീടുകള്‍ നല്‍കുന്നതില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. അതേസമയം നിലവിലുള്ള വീടുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ നടത്തുന്നതിനോ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനോ സാമ്ബത്തിക സഹായം നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്നു.


ഓണ്‍ലൈനായി എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം


1. പിഎംഎവൈ വെബ്‌സൈറ്റായ pmaymis.gov.inല്‍ ലോഗിൻ ചെയ്യുക


2. സിറ്റിസണ്‍ അസസ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ബാധകമായ ഓപ്ഷനില്‍ ക്ലിക്കുചെയ്യുക


3. ആധാർ കാർഡ് വിശദാംശങ്ങള്‍ നല്‍കുക ഇത് നിങ്ങളെ അപ്ലിക്കേഷൻ പേജിലേക്ക് റീഡയറക്‌ട് ചെയ്യും, അവിടെ നിങ്ങള്‍ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും കൃത്യമായി പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.


4. പൂരിപ്പിക്കേണ്ട വിശദാംശങ്ങളില്‍ പേര്,

5. ഇത് ചെയ്‌തുകഴിഞ്ഞാല്‍, 'സേവ്' ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ക്യാപ്‌ച കോഡ് നല്‍കുക.


6. തുടർന്ന്, 'സേവ്' ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.


7. ആപ്ലിക്കേഷൻ പൂർത്തിയായാല്‍ പ്രിന്‍റ് ഔട്ട് എടുക്കാം


ഓഫ് ലൈനായി അപേക്ഷ നല്‍കാം


ആവശ്യമായ രേഖകള്‍ സഹിതം നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു പൊതു സേവന കേന്ദ്രം (CSC) സന്ദർശിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവിടെ, 25 രൂപയും ജിഎസ്ടിയും നല്‍കിയ ശേഷം ഉദ്യോഗസ്ഥർ നല്‍കുന്ന അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച്‌ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.


ഓൺലൈൻ വാർത്തകൾ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും ലഭ്യമാണ്.  ഇന്ത്യ ലേറ്റസ്റ്റ് ഡോട്ട് ഇൻഫോയുടെ വാർത്ത വാട്സ്ആപ് ഗ്രുപ്പായ മലയാളി സ്പിക്ക്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക